FEAD – 2021 PLUS

 

FEAD 2021 PLUS – SPRAWOZDANIE

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH 

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2023
HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2023
HARMONOGRAM LIPIEC 2023
HARMONOGRAM czerwiec 2023
HARMONOGRAM maj 2023
HARMONOGRAM kwiecień 2023
HARMONOGRAM marzec 2023

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus

INFORMACJE

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że  przystępujemy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS.

Niniejsze wytyczne zostały opracowane na podstawie „Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus” – z dnia 11.08.2022 r.  oraz zmiany Wytycznych z dnia 21.10.2022 r.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: od lutego 2023 do sierpnia  2023.

Kwalifikowaniem osób do programu są właściwe miejscowo MOPR, MOPS, GOPS, OPS. KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY ( KWALIFIKOWALNOŚĆ )Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2021 PLUS  zobowiązani są spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%): – zgodnie z Wytycznymi IZ z 15 września 2020 roku, oraz wprowadzonymi zmianami z 26 listopada 2020 r.:

– 1 707,20 PLN dla osoby samotnej,            

– 1 320,00 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej:

3 artykuły z różnych grup towarowych.

Limity nie dotyczą dzieci do 15 roku życia – może być większy.

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: – paczki żywnościowe dla 1 odbiorcy końcowego równomiernie w trakcie trwania całego programu dystrybucji.

W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez OPR/OPL konieczne jest zapewnienie zamiany tego artykułu na mleko w odpowiedniej zwiększonej ilości. Maksymalne limity roczne nie dotyczą dzieci i młodzieży do lat 15.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE OPR i OPL realizujące dystrybucję art. spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;
  • programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
  • Inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Wydarzenie o charakterze integracyjnym, w którym uczestniczą odbiorcy PO PŻ,  a którego jednym z elementów jest sport.

UWAGA: Działania w ramach środków towarzyszących należy zaoferować/ umożliwić dostęp wszystkim chętnym odbiorcom końcowym pomocy żywnościowej, a w trosce o kwalifikowanie osób do konkretnych warsztatów wg ich potrzeb oraz frekwencję należy podjąć ścisłe współdziałanie z właściwym terenowo OPS. Szczegółowe zasady i standardy w zakresie działań towarzyszących reguluje Dział III Wytycznych IZ.

SZCZEGÓLNE REGULACJE NA OKRES EPIDEMII KORONAWIRUSA LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Szczególne/specyficzne zasady realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus określa załącznik nr 14 do Wytycznych IZ wprowadzony w dniu 15.09.2020 r. wraz ze zmianą do Wytycznych IZ w Podprogramie 2021. 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw sześciu artykułów spożywcze z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących  w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2021 Plus:

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
   1. Powidła śliwkowe 1 0,3 0,3 kg
   2. Makaron jajeczny świderki 4 0,5  2 kg
   3. Mleko UHT 2 1 2 l
   4. Szynka wieprzowa mielona 3 0,3 0,9 kg
 

5.

Cukier biały 2 1 2 kg
 

6.

Olej rzepakowy 2 1 2 l
  Suma 14 opakowań   9,2 kg

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości, to jest do około 7,3 kg. Na zmniejszenie zestawu rocznego każdorazowo wymagana jest zgoda OPO.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2021 PLUS  na terenie woj. Zachodniopomorskiego:

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Barlinek 74-320 Barlinek ul. Strzelecka 29

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Darłowo 76-150 Darłowo ul. Wieniawskiego 13 A

Zarząd Powiatowy PKPS Goleniów 72-100 Goleniów ul. Lipowa 8

Zarząd Powiatowy PKPS Myślibórz 74-300 Myślibórz ul. Pionierów 13

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS Nowogard 72-200 Nowogard    ul. 700 Lecia 14

Zarząd Powiatowy PKPS Pyrzyce 74-202 Bielice,  Świetlica Wiejska w Bielicach

Punkt Pomocy ZZW PKPS w Szczecinie 71-712 Szczecin ul. Robotnicza 9U/1

TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny 70-415 Szczecin Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9