FEAD sprawozdanie 2016

 
PO PŻ Podprogram 2016 był realizowany w okresie sierpień 2016 r. –  czerwca 2017 r. przez
Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy  Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.  Celem ogólnym było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
 
 
W realizacji programu uczestniczyły Zarządy Terenowe PKPS:
Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Lipowa 8
72-100 Goleniów
tel. 91 418-47-92
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10- 14 

 

Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Łużycka 4
74-300 Myślibórz

 
czynny  w czwartki w godz. od 9-14
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS 
ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek
czynny w każdy czwartek od godz. 10-16
Zarząd Miejsko – Gminny  PKPS 
ul. 700 Lecia 14
72-200 Nowogard
czynny w poniedziałki i soboty od godz. 10-12
Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Stargardzka 34
74-200 Pyrzyce
tel. 518-160-979
 
czynny od wtorku do piątku w godz. od 10-13
 
Zarząd Powiatowy PKPS
 
Oś. Zachód A5
73-110 Stargard
 
czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-13
 
Zarząd Wojewódzki PKPS
Ul. Matejki 3
75-540 Koszalin
Tel. 94 342-61-03
 
Punkt Pomocy PKPS
Robotnicza 9U2
71-712 Szczecin
tel. 797-318-277
 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10-14
 
Wszelkie uwagi,  skargi i wnioski  były kierowane do
Zarządu Okręgowego PKPS
Jagiellońska 18/2
70-362 Szczecin
 
tel. 91 433-45-04, lub 514-161-064
 
Biuro było czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8-16
 
 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
 
 
Każdy zgłoszony podopieczny posiadający skierowanie wydane przez MOPR/OPS/GOPS otrzymał paczkę żywnościową składającą się z następujących produktów:
 
Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:
 
– paczki żywnościowe dla 1 odbiorcy końcowego zestaw art. spożywczych:  .
 
10 opakowań  makaronu jajecznego ( 500 g),
5 opakowań ryżu białego (1 kg),
9 opakowań mleka UHT (1lit),
6 opakowań sera podpuszczkowego dojrzewającego(400g),
8 opakowań groszku z marchewka (400g),                                                                                                                                                                                                  8 opakowań fasoli białej konserwowej (400g)
10 opakowań herbatników (200g)                                                                                                                                                                                                        8 opakowań koncentratu pomidorowego (160g),
4 opakowania powideł śliwkowych (300g),
5 opakowań gulaszu wieprzowego z warzywami (850g)                                                                                                                                                                      8 filetu z makreli w oleju (170g) (850g),
4 opakowania cukru białego (1kg),
4 opakowania oleju rzepakowego (1lit).                                                                                                                                                                                               9 opakowań szynki drobiowej (300g),
 
 
 
1 opakowanie szynki wieprzowej (160g),                                                                                                                                                                                             1 opakowanie pasztetu wieprzowego (300g).
 
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była skierowana pomoc żywnościowa:
 
– bezdomni,
 
– niepełnosprawni,
 
– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 
– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej,
 
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej  
 
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
 
Od nowego 2017 roku więcej osób  mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z Zespołem Doradczym ds. Wdrażania Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wyniosły 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie
 
Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2016 r.
 
Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy | | Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.
 
Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
 
OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracowały z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.
 
–        OPS-y wydawały osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywały organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y brały pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto rozpowszechniały informacje o realizacji PO PŻ i wskazywały najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.
 
–      OPR i OPL samodzielnie kwalifikowały wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego  POPZ_Załącznik nr 6 do wytycznych
 
Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana była do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.
 
Osoby odbierające żywność, mogą brać udział w działaniach w ramach środków towarzyszących, które maja na celu:

 

a)  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

 
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
  1. b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) :
– pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 
-wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
 
 

 

ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB OBJETYCH POMOCĄ Podprogram 2016
OGÓŁEM ILOŚĆ OSÓB   Płeć Wiek Grupy odbiorców
Kobiety Mężczyźni 15 lat lub poniżej  65 lat lub powyżej Pozostałe osoby Bezdomni Niepełnosprawni   Migranci (Społeczności
marginalizowane)
Osoby z pozostałych grup
7558 3535 4023 2582 470 4506 396 1358   15 6018
                     
  Liczba osób objęta pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu          
  do 150% kryterium 150% – 200% kryterium Ogółem          
           
  5694 1864 7558    

 

 

 

     

 

 

 

W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 56 warsztatów w których wzięło udział 1402 osoby.

Rodzaje warsztatów:

  • Warsztaty Edukacji Ekonomicznej – 15 spotkań, 112 uczestników
  • Warsztaty Kulinarne – 6 spotkań, 154 uczestników
  • Programy Edukacyjne –  mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności  – 1 spotkania, 7 uczestników
  • Warsztaty Dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania  -15 spotkań, 1129 uczestników

W całym Podprogramie 2016 wydano 389,1140 ton żywności.