FEAD 2021 PLUS – SPRAWOZDANIE

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS okres realizacji 02.2023-09.2023 - SPRAWOZDANIE

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS okres realizacji 02.2023-09.2023 - SPRAWOZDANIE

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS był realizowany w okresie od lutego 2023 r. do września 2023 r. przez  Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Celem ogólnym było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących.

W realizacji Programu 2021 uczestniczyły Zarządy Terenowe PKPS:

Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Lipowa 8
72-100 Goleniów
tel. 91 418-47-92
czynny od poniedziałku do piątku w godz.  10,00 – 14,00

Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Pionierów 13
74-300 Myślibórz tel.601-709-048
czynny  w czwartki w godz.  9,00 – 14,00

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek tel. 603-044-408
czynny w każdy czwartek w godz. 10,00 – 16,00

Zarząd Miejsko–Gminny  PKPS
ul. 700-Lecia 14
72-200 Nowogard tel. 513-945-652
czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 10,00 – 13,00

Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce tel. 515-279-832
Punkt wydawania żywności 72-212 Bielice świetlica wiejska czynna w ostatni wtorek każdego miesiąca w godz.  8,00 – 15,00

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS ul. Wieniawskiego 13A
76-150 Darłowo
Tel. 94 314-67-61
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 - 15,00

Punkt Pomocy PKPS
Robotnicza 9/U2
71-712 Szczecin
tel. 797-318-277
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 – 14,00

Wszelkie uwagi można było składać do: Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS
Jagiellońska 18/2 70-362 Szczecin
tel. 91 433-45-04, lub 797-318-277, 530-992-915
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 – 15,00

INFORMACJE OGÓLNE

Każdy zgłoszony podopieczny posiadający skierowanie wydane przez MOPR/OPS/GOPS otrzymał paczkę żywnościową  składającą się z 6 produktów (dla 1 odbiorcy końcowego):

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
   1. Powidła śliwkowe 1 0,3 0,3 kg
   2. Makaron jajeczny świderki 4 0,5  2 kg
   3. Mleko UHT 2 1 2 l
   4. Szynka wieprzowa mielona 3 0,3 0,9 kg
 

5.

Cukier biały 2 1 2 kg
 

6.

Olej rzepakowy 2 1 2 l
  Suma 14 opakowań   9,2 kg

 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była  skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.87 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.823,60  zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ:

- OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracowały z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

- OPS-y wydawały osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywały organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y brały pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2023, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto rozpowszechniały informacje o realizacji PO PŻ i wskazywały najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.

- OPR i OPL mogły w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyjmowania pomocy żywnościowej Załącznik nr 5 część B do WIZ. Oświadczenie wraz z wypełnionym skierowaniem Załącznik nr 5 część A przekazywane były do właściwych OPS, który potwierdzał kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach Załącznik nr 5 część B przechowywane były we właściwym OPS.

- OPR i OPL samodzielnie kwalifikowały wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie  oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 6 do WIZ. Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana była do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.

Liczba osób objętych pomocą żywnościową
PŁAĆ WIEK GRUPY ODBIORCÓW WYSOKOŚĆ DOCHODU
15 lat lub poniżej  65 lat lub powyżej Pozostałe osoby Bezdomni Niepełnosprawni Migranci (w tym społeczności
marginalizowane)
Osoby z pozostałych grup do 100 % kryterium 100% - 235% kryterium
 Kobiety Mężczyźni
1780 1844 1176 368 2080 204 635 208 2577 2513 1111

W ramach Podprogramu 2021 PLUS realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej, które miały na celu:

 1. a)  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

 1. b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) :

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 19  spotkań  w których wzięło udział  551 osoby.

Rodzaje przeprowadzonych warsztatów i ilość osób uczestniczących:

 • Warsztaty edukacji ekonomicznej – 10 spotkań, 287 uczestników,
 • Warsztaty kulinarne – 0 spotkań, 0 uczestników,
 • Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności – 8 spotkań, 236 uczestników,
 • Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia - 1 spotkań, 28 uczestników,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Wydarzenie o charakterze integracyjnym, w którym uczestniczą odbiorcy PO PŻ, a którego jedynym elementem jest sport – 0 spotkanie -0 odbiorców.

W całym Podprogramie 2021 PLUS wydano 70,3892 ton żywności, liczba przekazanych paczek 6.278 sztuk, liczba przekazanych posiłków 5.400 sztuk.

Utrzymanie rygoru higienicznego w związku z COVID-19

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowała Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  w Podprogramie 2021 PLUS.

Wprowadzone przepisy zostały utrzymane w kolejnym Podprogramie do 30 czerwca 2023 roku. Od 1 lipca 2023 r. na terenie Polski zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.