FEAD sprawozdanie 2018

PO PŻ Podprogram 2018 był realizowany w okresie września 2018 r. –  czerwca 2019 r. przez  Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Celem ogólnym było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

 W realizacji programu uczestniczyły Zarządy Terenowe PKPS:
Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Lipowa 8
72-100 Goleniów
tel. 91 418-47-92
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10- 14

Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Łużycka 4
74-300 Myślibórz
czynny  w czwartki w godz. od 9-14

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek
czynny w każdy czwartek od godz. 10-16

Zarząd Miejsko – Gminny  PKPS
ul. 700 Lecia 14
72-200 Nowogard
czynny w poniedziałki i soboty od godz. 10-12

Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Stargardzka 34
74-200 Pyrzyce
tel. 518-160-979
czynny od wtorku do piątku w godz. od 10-13

 

Zarząd Powiatowy PKPS (magazyn zamknięty dnia 27 marca 2019 roku ze względu na wypowiedzenie umowy przez Urząd Miasta w Stargardzie)

Osiedle Zachód A5
73-110 Stargard
czynny we wtorki, środy od 10,00 do 12,00

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS

Wieniawskiego 13A
76-150 Darłowo
Tel. 94 314-67-61
czynny od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00

Punkt Pomocy PKPS
Robotnicza 9U2
71-712 Szczecin
tel. 797-318-277
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10-14

Wszelkie uwagi można było składać do:

Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS
Jagiellońska 18/2

70-362 Szczecin
tel. 91 433-45-04, lub 514-161-064
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8-16

 

INFORMACJE OGÓLNE

Każdy zgłoszony podopieczny posiadający skierowanie wydane przez MOPR/OPS/GOPS otrzymał paczkę żywnościową  składającą się z następujących produktów( dla 1 odbiorcy końcowego):

- 9 opakowań groszku z marchewka (3,6 kg)

-9 opakowań fasoli białej (3,6 kg)

-10 opakowań koncentratu pomidorowego (1,60 kg)

- 3 opakowania buraczków wiórków (1,05 kg)

- 6 opakowań powideł śliwkowych (1,80 kg)

- 9 opakowań makaronu jajecznego (4,50 kg)

- 1 opakowanie makaronu kukurydzianego bezglutenowego (0,50 kg)

- 3 opakowania ryżu białego (3 kg)

- 3 opakowania kaszy gryczanej (1,5 kg)

- 4 opakowania herbatników maślanych (0,80 kg)

- 7 opakowań mleka UHT (7 L)

- 6 opakowań sera podpuszczkowego dojrzewającego (2,40 kg)

- 2 opakowania gołąbków w sosie pomidorowym (1,60 kg)

- 10 opakowań szynki drobiowej (3 kg)

- 7 opakowań szynki wieprzowej mielonej (2,10 kg)

- 4 opakowania pasztetu wieprzowego (0,64 kg)

- 10 opakowań filetu z makreli w oleju (1,70 kg)

- 4 opakowania cukru białego (4 kg)

- 4 opakowania oleju rzepakowego (4 l)

- 3 opakowania kabanosów wieprzowych (0,36 kg)

- 1 opakowanie miodu nektarowego wielokwiatowego (0,40 kg)

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była  skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,

–    migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),

–    pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej,

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.87 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402  zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracowały z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

–   OPS-y wydawały osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywały organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y brały pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto rozpowszechniały informacje o realizacji PO PŻ i wskazywały najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.

- OPR i OPL mogły w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyjmowania pomocy żywnościowej Załącznik nr 5 część B do WIZ. Oświadczenie wraz z wypełnionym skierowaniem Załącznik nr 5 część A przekazywane były do właściwych OPS. Który potwierdzał kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach Załącznik nr 5 część B przechowywane były we właściwym OPS.

–  OPR i OPL samodzielnie kwalifikowały wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie  oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 6 do WIZ.

Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana była do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze

 

 ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ
OGÓŁEM ILOŚĆ OSÓB   Płeć Wiek Grupy odbiorców
Kobiety Mężczyźni 15 lat lub poniżej  65 lat lub powyżej Pozostałe osoby Bezdomni Niepełnosprawni Społeczności
marginalizowane
Osoby z pozostałych grup  
6504 3097 3407  

1634

 

703 4167 419 1556 19 4878  

 

                     
  Liczba osób objęta pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu          
  do 100% kryterium 100% - 200% kryterium Ogółem          
           
  3883 2621 6504          

 

 

 

W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej, które miały na celu:

a)  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) :

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
-wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 59  spotkania  w których wzięło udział 868 osób.

Rodzaje warsztatów:

  • Warsztaty edukacji ekonomicznej – 17 spotkań, 79 uczestników
  • Warsztaty kulinarne – 0 spotkania, 0 uczestników
  • Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.– 15 spotkań, 117 uczestników
  • Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia - 27 spotkań, 672 uczestników

W całym Podprogramie 2018 wydano 325,586 ton żywności , liczba przekazanych paczek 30.093 sztuk.