Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 21.05.2020 roku:

4) W punkcie B.III.l. Ogólne zasady realizacji działań w ramach środków towarzyszących, po podpunkcie 1.11. dodaje się podpunkt 1.12. w brzmieniu:

1.12. W czasie epidemii COVID-19 dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy.

1.13. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.

1.14. Działaia towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

5)  Punkt B.IV. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych otrzymuje brzmienie:

  1. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych i środków ochrony osobistej
  • Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych
    od 12.2019 nie później niż do 09.2020
  • Okres realizacji dystrybucji środków ochrony osobistej dla organizacji partnerskich
    od 06.2020 nie później niż do 09.2020