FEAD – PODPROGRAM 2019 INFORMACJE

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie informuje, że w grudniu 2019 roku ruszył Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: od grudnia 2019 do lipca 2020.

Zasady kwalifikowania określają wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPiPS, (dostępne na stronie https://www.mpips.gov.pl

 

Kwalifikowaniem osób do programu są właściwe miejscowo MOPR, MOPS, GOPS, OPS. KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ KOŃCOWI ODBIORCY ( KWALIFIKOWALNOŚĆ )Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 zobowiązani są spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%): - zgodnie z Wytycznymi IZ z 17 września 2019 roku:

► 1.402,00 PLN dla osoby samotnej,

►1.056,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej:

3 artykuły z różnych grup towarowych.

Limity nie dotyczą dzieci do 15 roku życia - może być większy.

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: - paczki żywnościowe dla 1 odbiorcy końcowego równomiernie w trakcie trwania całego programu dystrybucji.

W uzasadnionych sytuacjach (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez OPR/OPL konieczne jest zapewnienie zamiany tego artykułu na mleko w odpowiedniej zwiększonej ilości. Maksymalne limity roczne nie dotyczą dzieci i młodzieży do lat 15.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE OPR i OPL realizujące dystrybucję art. spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;
  • programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

UWAGA: Działania w ramach środków towarzyszących należy zaoferować/ umożliwić dostęp wszystkim chętnym odbiorcom końcowym pomocy żywnościowej, a w trosce o kwalifikowanie osób do konkretnych warsztatów wg ich potrzeb oraz frekwencję należy podjąć ścisłe współdziałanie z właściwym terenowo OPS. Szczegółowe zasady i standardy w zakresie działań towarzyszących reguluje Dział III Wytycznych IZ.

COVID-19

Informuję, że w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, Instytucja Zarządzająca (MRPiPS) podjęła następujące decyzje od 12 marca 2020 roku:

1.Tymczasowo, do odwołania, wstrzymuje się realizację warsztatów w ramach środków towarzyszących.

  1. Tymczasowo zawiesza się obowiązek prowadzenia kontroli w OPR i OPL.
  2. Zawiesza się do odwołania obowiązek realizacji dystrybucji zgodnie z zasadą „n+1…”.

Zmiana Wytycznych w związku z COVID-19

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019

 https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiana-wytycznych-w-zwiazku-z-covid-19

W przypadku osób bezdomnych dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych określonej w punkcie 13.2 Wytycznych odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPL/OPR.